Статут

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ»

протокол № 6 від 01 грудня 2016 р.

Голова Громадської організації

___________  Савуляк М.Р.

С Т А Т У Т

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ»

(нова редакція)

Львів - 2016

Стаття 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ» є  громадською неприбутковою організацією, що об’єднує на добровільних засадах фізичних осіб на основі єдності інтересів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом. 

1.2.  Діяльність Громадської організації поширюється на територію всієї України.

1.3.  Основними принципами діяльності Громадської організації є:

− незалежність;

− професіоналізм;

− рівноправність членів; 

− демократичність;

− добровільність;

− справедливість;

− активність;

− гласність;

− прозорість та відкритість;

− самоврядування.

Діяльність Громадської організації та дії її посадових осіб не можуть  суперечити вище зазначеним принципам.

1.4. Громадська організація є вільною у виборі напрямків її діяльності у межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

1.5.  Найменування Громадської організації: 

Повне найменування:

українською мовою – ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ»;

англійською мовою - NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION BUSINESS COMMUNITY CLUB.

Скорочене найменування:

українською мовою – ГО «КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ»;

англійською мовою – NGO BUSINESS COMMUNITY CLUB.

Стаття 2.

МЕТА ТА НАПРЯМИ  ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою Громадської організації «КЛУБ ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ» є об’єднання представників підприємництва, молоді, творчих та активних людей, сприяння послідовному утвердженню демократичних засад розвитку суспільства, прав і свобод людини в усіх її виявах, вирішення завдань з розвитку економіки і прискорення науково-технічного прогресу, які є основою для підвищення ефективності господарювання в умовах ринкових відносин, а також задоволення та захист соціальних, наукових, економічних та інших спільних інтересів членів цієї організації.

2.2.  Для досягнення своєї мети Громадська організація здійснює роботу в наступних напрямах:

2.2.1. громадське сприяння налагодженню та розвитку міжособистісних відносин; ефективного ознайомлення великої кількості людей з різноманітними проектами та новітніми ідеями; сприяння підвищенню професійного рівня ведення бізнесу; організації дозвілля та створення сприятливих умов для дієвих комунікацій;

2.2.2. громадське сприяння та розвиток малого та середнього бізнесу України на національному рівні;

2.2.3. громадське сприяння популяризації та інвестиційної привабливості України на національному та міжнародному рівнях

2.2.4. громадське сприяння здобуттю лідерських навиків жінками, що хочуть будувати кар’єру чи власний бізнес;

2.2.5. громадське сприяння налагодженню діалогу між бізнесом, владою та громадськістю;

2.2.6. громадське сприяння побудові сильної національної корпоративної культури в Україні;

2.2.7. громадське сприяння розвитку незалежних громадських засобів масової інформації;

2.2.8. громадське сприяння розвитку економічної сфери, участь у впровадженні в практику господарювання передового вітчизняного та зарубіжного досвіду в бізнесі, маркетингу, плануванні, обліку, контролі, економічному аналізі, поширення в суспільстві передових економічних, соціально-політичних, управлінських знань, інноваційних технологій і найкращого зарубіжного досвіду;

2.2.9. громадське сприяння формуванню в українському суспільстві інноваційної культури економічного мислення;

2.2.10. громадське сприяння захисту конституційних, зокрема політичних, соціальних, наукових прав та інтересів громадян України, шляхом представництва цих прав та інтересів в органах державної влади, місцевого самоврядування, громадських організаціях та їх об'єднаннях

2.2.11. громадське сприяння розвитку молодіжних програм у сфері освіти, науки, культури та спорту,  реформуванню та вдосконаленню системи освіти і навчання з метою виховання лідерських навиків у молоді;

2.2.12. громадське сприяння реалізації програм для незахищених верств населення, внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та воїнів АТО;

2.2.13. громадське сприяння реалізації Європейських стандартів у сфері розвитку і зміцненню демократії, громадянського суспільства, верховенства права, забезпечення поваги та захист основних прав і свобод людини та громадянських свобод, свободи слова та засобів масової інформації

2.2.14. інша діяльність, яка відповідає основній меті Громадської Організації та інша діяльність, яка не суперечить законодавству України. 

Стаття 3.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Громадська організація є юридичною особою з дня її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.

3.2.  Громадська організація створюється на невизначений термін.

3.3. Громадська організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Громадської організації.

3.4. Громадська організація має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.

3.5. Громадська організація має круглу печатку, штампи, символіку. Громадська організація може мати  бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної  ідентифікації.

3.6. Громадська організація може мати емблеми (логотипи) у вигляді слів або літер, або зображень, або геометричних фігур, або інших символів, відтворених будь-яким кольором, як окремих елементів, так і шляхом повного або часткового їх поєднання.

3.7. Громадська організація несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, яке їй  належить та на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством  України.

3.8. Громадська організація не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Громадської організації.

3.9.  Громадська організація має право в межах, що не суперечать чинному законодавству:

3.9.1. від власного імені виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав та нести обов'язки, вести переговори, укладати угоди, які необхідні для досягнення мети діяльності Громадської організації;

3.9.2. бути позивачем та відповідачем у суді;

3.9.3. наймати на роботу працівників на основі трудових чи цивільно-правових угод;

3.9.4. представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси членів Громадської організації у державних та недержавних органах і організаціях тощо;

3.9.5. одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своєї мети і завдань;

3.9.6. вносити пропозиції до органів державної влади та місцевого самоврядування, брати участь в розробці рішень органів державної влади та місцевого самоврядування в порядку передбаченому чинним законодавством України;

3.9.7. здійснювати необхідну господарську  діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством України, з метою виконання статутної мети і завдань;

3.9.8. набувати  та розпоряджатися майном та іншою власністю для здійснення своїх статутних завдань в порядку, визначеному чинним законодавством України;

3.9.9.  використовувати власне майно та майно, тимчасово передане їй у володіння або користування, якщо таке використання необхідне для досягнення мети діяльності  Громадської організації;

3.9.10. отримувати фінансування за рахунок членських внесків (вступних, періодичних, цільових та будь-яких інших внесків членів), безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності Громадської організації;

3.9.11. розповсюджувати інформацію, пропагувати свої ідеї та цілі;

3.9.12. засновувати засоби масової інформації та здійснювати видавничу та інформаційну діяльність;

3.9.13. засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) організації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України та цьому Статуту;

3.9.14. мати інші права, передбачені законами України.

3.10.  Громадська організація не має права самостійно вести господарську діяльність спрямовану на отримання прибутку. Доходи (прибутки) чи їх частина, отримані в результаті господарської та іншої діяльності госпрозрахункових установ і організацій із статусом  юридичної особи, підприємств, що створені Громадською організацією, використовуються виключно на виконання статутних завдань Громадської організації і не можуть розподілятися серед засновників (учасників), членів Громадської організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Стаття 4.

ЧЛЕНСТВО В ГРОМАДСЬКІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Умови і порядок прийому в члени  Громадської організації, припинення членства визначаються цим Статутом та Положенням «Про членство у ГО «Клуб Ділових Людей». 

4.2. Членами Громадської організації можуть бути будь - які фізичні особи, що досягли 14 років, які поділяють мету і завдання Громадської організації, визнають та виконують положення цього Статуту, прийняті до Громадської організації в порядку, встановленому цим Статутом, Положенням «Про членство у ГО «Клуб Ділових Людей»» та внутрішніми документами Громадської організації.

4.3. Громадська організація діє на засадах добровільного членства.

4.4. Члени Громадської організації приймають участь у роботі Громадської організації та в управлінні Громадською організацією безпосередньо у порядку, встановленому цим Статутом.

4.5. Засновники, що є учасниками установчих зборів, набувають членства в Громадській організації після її державної реєстрації.

4.6. Прийом нових членів до Громадської організації здійснюється Головою Громадської організації на підставі поданої заяви.

4.7. Рішення про прийом до Громадської організації або про відмову приймається Головою Громадської організації протягом 1-місячного терміну з дати подачі заяви.

4.8. Рішення про відмову у прийомі до Громадської організації може бути оскаржене до Загальних зборів Громадської організації. Рішення Загальних зборів є остаточним.

4.9. Члени Громадської організації сплачують внески в Громадську організацію.

4.10. Членство в Громадській організації припиняється у випадках:

4.10.1. добровільного припинення членства в Громадській організації;

4.10.2. виключення з членів Громадської організації;

4.10.3. автоматичного припинення членства в Громадській організації.

4.11. Добровільне припинення членства в Громадській організації здійснюється шляхом подання письмової заяви до Громадської організації. Рішення Голови Громадської організації у випадку добровільного  припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви.

4.12. Члена Громадської організації може бути виключено з Громадської організації за рішенням Голови Громадської організації за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

4.12.1. невиконання статутних обов'язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Ради Громадської організації або порушення правил, норм та внутрішніх документів, прийнятих Загальними зборами, Радою Громадської організації, Головою Громадської організації, які є обов'язковими для всіх членів Громадської організації;

4.12.2. вчинення дій, що заподіяли матеріальну чи нематеріальну (моральну) шкоду Громадській організації і/або завдають шкоду інтересам та діловій репутації Громадській організації;

4.12.3. недотримання членом Громадської організації стандартів етичної та професійної поведінки, Етичного кодексу Громадської організації, затверджених Загальними зборами чи Головою Громадської Організації;

4.12.4. порушення членом Громадської організації Положення «Про членство у ГО «Клуб Ділових Людей».

4.13. Рішення Голови Ради Громадської організації про виключення з членства може бути оскаржене до Загальних зборів. Рішення Загальних зборів є остаточним.

4.14. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:

4.14.1. виявлення невідповідності вимогам щодо членства в Громадській організації;

4.14.2.  визнання  члена Громадської організації недієздатною особою у встановленому законом порядку;

4.14.3. смерті члена Громадської організації;

4.15. У разі добровільного припинення членства в Громадській організації, виключення члена із Громадської організації або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Громадської організації, поверненню не підлягають.

Стаття 5.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1.  Члени Громадської організації мають право:

5.1.1. брати участь в Загальних зборах Громадської організації;

5.1.2. обирати та бути обраними до органів Громадської організації в порядку та з урахуванням вимог Статуту;

5.1.3. брати участь у роботі відокремлених підрозділів Громадської організації, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Громадської організації;

5.1.4. брати участь у конференціях, семінарах, виставках та інших заходах, що організовуються та проводяться Громадською організацією на умовах, затверджених Головою Громадської організації або іншим органом Громадської організації  в межах своєї компетенції, партнерськими договорами;

5.1.5. користуватися послугами та привілеями Громадської організації, а також усіма видами методичної, консультативної та іншої допомоги, яку може надати Громадська організації, на умовах, затверджених Головою Громадської організації;

5.1.6. одержувати методичну, організаційну чи іншу допомогу, яку може надати Громадська організація для реалізації проектів, схвалених органами Громадської організації;

5.1.7. вимагати розгляду на Загальних зборах будь-яких питань, що стосуються діяльності Громадської організації;

5.1.8. обговорювати будь-які питання діяльності Громадської організації, вносити на розгляд Громадської організації пропозиції щодо вдосконалення її діяльності;

5.1.9.  одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Громадської організації;

5.1.10. одержувати від Громадської організації допомогу для захисту своїх законних прав та інтересів на умовах, затверджених Радою чи Головою Громадської організації;

5.1.11.  вийти з Громадської організації в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.

5.2. Члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Загальних зборів.

5.3.  Члени Громадської організації зобов'язані:

5.3.1. дотримуватись вимог цього Статуту, Положень та інших внутрішніх актів Громадської організації та виконувати рішення Загальних зборів, Голови Громадської організації, Ради та інших органів Громадської організації, які є обов'язковими для членів Громадської організації та відповідають чинному законодавству України;

5.3.2. брати активну участь у досягненні цілей та завдань Громадської організації, всіляко сприяти Громадській організації у її діяльності;

5.3.3. не допускати дій, що дискредитують Громадську організацію та її членів;

5.3.4. інформувати органи Громадської організації про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Громадської організації, а також про факти порушення цього Статуту;

5.3.5.  нести  інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Громадської організації.

Стаття 6.

ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1.  Керівними органами Громадської організації є:

- Загальні збори;

- Рада;

- Голова;

- Ревізійна комісія.

Стаття 7.

УСТАНОВЧІ ЗБОРИ. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

7.1.  Загальні збори є вищим органом Громадської організації.

7.2.  Для заснування Громадської організації скликаються установчі збори, право брати участь у якому мають усі засновники Громадської організації. Повідомлення про проведення установчих зборів розсилається всім засновникам не менше, ніж за 7 (сім) календарних днів до дати скликання установчих зборів.

7.3.  Установчі збори мають наступну компетенцію:

7.3.1.  приймають рішення про створення Громадської організації;

7.3.2.  затверджують Статут Громадської організації;

7.3.3.  обирають Голову, Раду та Ревізійну комісію Громадської організації;

7.3.4.  затверджують заходи щодо реєстрації та початку діяльності Громадської організації.

7.4.  Рішення установчих зборів приймаються відкритим або за рішенням установчих зборів таємним голосуванням простою більшістю голосів засновників, присутніх на установчих зборах. 

7.5. Чергові  Загальні збори скликаються Головою Громадської організації не рідше 1 (одного) разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються Головою Громадської організації на письмову вимогу Ради Громадської організації, Ревізійної комісії або 2/3 членів Громадської організації, а також за власною ініціативою.

7.6.  Про скликання чергових Загальних зборів члени Громадської організації повідомляються не пізніше, ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Головою Громадської організації. Про скликання позачергових Загальних зборів члени Громадської організації повідомляються не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, що визначається Головою Громадської організації. Повідомлення про скликання Загальних зборів повинне містити дату, час та місце проведення Загальних зборів та попередній порядок денний.

7.7. Проект порядку денного Загальних зборів пропонується Радою. Остаточний порядок денний затверджується на початку роботи Загальних зборів.

7.8. Загальні збори вважаються правочинними, якщо в них бере участь більше, ніж 50 (п’ятдесят) % від загальної кількості членів Громадської організації.

7.9. Рішення Загальних зборів приймаються відкритим або, за рішенням Загальних зборів, таємним голосуванням простою більшістю голосів членів Громадської організації присутніх на Загальних зборах, крім рішень з п. п. 15.2., 15.3. та 16.2., які приймаються більшістю у 3/4 (три четверті)  присутніх членів на Загальних зборах. Кожний член Громадської організації при голосуванні має один голос. При рівності голосів голос Голови Громадської організації є вирішальним.

7.10. Головує на Загальних зборах Голова Громадської організації. У випадку відсутності Голови на Загальних зборах, головуючий обирається з числа членів Громадської організації, що присутні на Загальних зборах.

7.11. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Громадської організації.

7.12. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень з наступних питань:

7.12.1. визначення основних напрямків діяльності Громадської організації;

7.12.2. затвердження Статуту та змін до нього;

7.12.3. обрання Голови, Ради та Ревізійної комісії Громадської організації;

7.12.4.  затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності Громадської організації та заходів, необхідних для їх виконання, включаючи звіти Голови, Ради та Ревізійної комісії про виконану роботу та результати проведених перевірок, 

7.12.5. затвердження положень та регламентів, що стосуються діяльності Громадської організації, внесення до них змін та доповнень;

7.12.6.  затвердження стандартів етичної та ділової поведінки членів Громадської організації;

7.12.7. розгляд скарг на відмову у прийомі до Громадської організації, скарг на виключення з Громадської організації, а також скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Громадської організації;

7.12.8. реорганізацію та ліквідацію Громадської організації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Стаття 8.

РАДА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Рада є постійно діючим у період між Загальними зборами колегіальним органом управління Громадської організації.

8.2. Рада Громадської організації формується у складі  7 (семи) осіб. До складу Ради  входять: Голова Громадської організації та інші члени Ради. Члени Ради обираються Загальними зборами строком на 1 (один) рік шляхом голосування з числа членів Громадської організації. Кількість членів Ради може бути змінена рішенням Голови Громадської організації.

8.3. Голова Громадської організації головує на засіданнях Ради. У випадку відсутності Голови на засіданні Ради з числа інших членів Ради  обирається головуючий, який виконує обов’язки головуючого на даному засіданні.

8.4. Голови відокремлених підрозділів мають право брати участь у всіх засіданнях Ради, крім закритих, з правом дорадчого голосу.

8.5.  До компетенції Ради відноситься вирішення всіх питань, пов’язаних з діяльністю Громадської організації, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, Голови та Ревізійної комісії Громадської організації.

8.6.  До компетенції Ради, яку не може бути передано до інших органів, крім Загальних зборів, належить:

8.6.1.  розробка основних напрямів роботи Громадської організації;

8.6.2.  підготовка та подання на затвердження  Загальних зборів  Положень та інших внутрішніх актів, затвердження яких є виключною компетенцією Загальних зборів,  а також змін до них;

8.6.3. підготовка та подання на затвердження Голові Громадської організації Положення «Про членство у ГО «Клуб Ділових Людей» та інших внутрішніх актів, затвердження яких є виключною компетенцією Голови Громадської організації,  а також змін до них;

8.6.4.  контроль виконання рішень Загальних зборів;

8.6.5. створення комітетів, постійних і тимчасових комісій, робочих груп Громадської організації, визначення напрямків їх роботи та повноважень, а також призначення голів таких підрозділів;

8.6.6.  підготовка та подання на затвердження Голові щорічних доповідей щодо діяльності Громадської організації;

8.6.7. затвердження правил, процедур та інших внутрішніх актів Громадської організації, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Загальних зборів або Голови Громадської організації;

8.6.8.  інші повноваження віднесені цим Статутом до компетенції Ради або рішенням Загальних зборів.

8.7. Рішення Ради приймаються колегіально на засіданнях Ради шляхом голосування.

8.8. Чергові засідання Ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Ради скликаються на вимогу Голови, Ревізійної комісії або не менше 1/2 від кількості членів Ради;

8.9.  Про чергове засідання Ради його члени мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного, якщо про це не було вирішено на попередньому засіданні Ради. 

8.10. Засідання Ради Громадської організації є правочинними, якщо на ньому присутні не менше, ніж 2/3 членів Ради. У випадку відсутності кворуму  протягом 7 (семи) днів має бути скликане позачергове засідання Ради з тим же порядком денним.

8.11. Члени Ради повинні брати участь у засіданнях особисто. 

8.12. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ради. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Голова Громадської організації, у разі відсутності Голови - головуючий на засіданні Ради. 

8.13. Прийняті Радою рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються Головою Громадської організації, або головуючим на засіданні та секретарем засідання і зберігаються в порядку, визначеному Радою. На підставі прийнятих рішень Голова Громадської організації видає розпорядження та накази, що є обов'язковими до виконання всіма посадовими особами та працівниками Громадської організації.

8.14. Рада звітує про результати своєї роботи не рідше, ніж 1 раз за рік на Загальних зборах Громадської організації, після чого Загальні збори шляхом голосування визнають роботу Ради задовільною або незадовільною. 

8.15.  Члени Ради здійснюють свої функції на громадських засадах.

Стаття 9.

ГОЛОВА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

9.1. Голова Громадської організації є вищою посадовою особою Громадської організації, яка має право представляти Громадську організацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Громадської організації.

9.2. Голова обирається Загальними Зборами Громадської організації з числа учасників Громадської Організації шляхом голосування терміном на 5 (п’ять) років. Перше обрання Голови Громадської організації здійснюється установчими зборами терміном на 5 (п’ять) років.

9.3. Голова Громадської організації звітує про результати своєї роботи за рік на чергових Загальних зборах Громадської організації, після чого Загальні збори шляхом голосування визнають роботу Голови Громадської організації задовільною або незадовільною. 

9.4.  В межах своєї компетенції Голова Громадської організації:

9.4.1. забезпечує загальне керівництво діяльністю Громадської організації та Ради щодо реалізації статутної мети та завдань Громадської організації;

9.4.2. представляє Громадську організацію у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діє від імені Громадської організації без довіреності та вчиняє від імені Громадської організації юридично значущі дії;

9.4.3.  головує на чергових і позачергових Загальних зборах Громадської організації та засіданнях Ради Громадської організації;

9.4.4. скликає чергові та позачергові Загальні збори Громадської організації, а також позачергові засідання Ради Громадської організації;

9.4.5. створює відокремлені підрозділи, призначає голів відокремлених підрозділів;

9.4.6. має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Громадської організації;

9.4.7. підписує затверджені Загальними зборами Статут Громадської організації, зміни та доповнення до нього;

9.4.8. затверджує фінансові плани та інші програми фінансової діяльності Громадської організації;

9.4.9. затверджує штатний розклад та умов оплати праці працівників Громадської організації;

9.4.10.  здійснює прийом членів до Громадської організації, виключення членів з Громадської організації;

9.4.11.  затверджує зразки печатки, штампів та Положення про символіку Громадської організації, а також зразка посвідчення члена Громадської організації.

9.4.12. забезпечує координацію діяльності відокремлених підрозділів та інших структурних підрозділів Громадської організації;

9.4.13. виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.

9.5. З метою ефективного виконання завдань Головою Громадської організації, Голова Громадської організації може призначити із числа членів Громадської організації заступників Голови Громадської організації. Обсяг повноважень заступників Голови Громадської організації визначається Головою Громадської організації. 

9.6. Голова Громадської організації може здійснювати свої функції на громадських засадах.

Стаття 10.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

10.1. Ревізійна комісія  - орган Громадської організації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Ради, станом та обліком матеріальних цінностей Громадської організації, контролює і регулює діяльність виконавчих органів Громадської організації та здійснює інші функції, передбачені статутом Громадської організації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Ради не рідше одного разу на 1 (один) рік та звітує про свою діяльність перед Загальними зборами.

10.2. Ревізійна комісія у складі 3 (трьох) осіб обирається Загальними зборами шляхом голосування терміном на 2 (два) роки.

10.3. Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на строк її повноважень. Головою або членом Ревізійної комісії не може бути Голова Громадської організації, член Ради Громадської організації.

10.4.  Ревізійна комісія здійснює наступні функції: 

10.4.1. контроль за виконанням бюджету Громадської організації;

10.4.2. контролює фінансову діяльність виконавчих органів Громадської організації та його посадових осіб та за використанням коштів та майна Громадської організації;

10.4.3. вимагає скликання позачергових Загальних зборів, якщо виявлені зловживання посадових осіб Громадської організації або виникла загроза існуванню або істотним інтересам Громадської організації;

10.4.4. контролює дотримання чинного законодавства України та Статуту Радою Громадської організації, Головою Громадської організації та членами інших органів Громадської організації;

10.4.5. має право залучати до перевірок господарської і фінансової діяльності Громадської організації аудиторські організації і незалежних експертів;

10.4.6. направляти результати перевірок на розгляд Загальних зборів, Голови та Ради Громадської організації.

10.5.  Засідання Ревізійної комісії Громадської організації є правочинними, якщо на ньому присутні не менше, ніж 2/3 членів Ревізійної комісії. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Ревізійної комісії.

10.6.  Голова та члени Ревізійної комісії можуть здійснювати свої функції на громадських засадах.

Стаття 11.

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

11.1. Громадська організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Голови Громадської організації та діють згідно Положення про відокремлені підрозділи Громадської організації, що затверджується Загальними зборами.

11.2. Керівника відокремленого підрозділу призначає Голова Громадської організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Громадської організації.

11.3. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

11.3.1. реалізують статутні мету та завдання Громадської організації у певному регіоні в межах наданих рішеннями Голови Громадської Організації;

11.3.2. проводять роботу із залучення нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

11.3.3. представляють Громадську організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

11.4.  Керівник відокремленого підрозділу має право:

11.4.1. використовувати назву та символіку Громадської організації для реалізації завдань Громадської організації;

11.4.2. отримувати допомогу у реалізації завдань Громадської організації від керівних органів та посадових осіб Громадської організації;

11.4.3. бути присутнім на Загальних Зборах та засіданнях Ради;

11.4.4. звертатись з клопотаннями до керівних органів Громадської організації.

11.5.  Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

11.5.1. дотримуватись вимог Статуту Громадської організації;

11.5.2. впроваджувати рішення керівних органів Громадської організації (прийнятих в межах Статуту Громадської організації та чинного законодавства);

11.5.3. не допускати дій спрямованих на порушення ділової репутації Громадської організації та її членів.

11.6. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Голови Громадської організації, а також в судовому порядку.

11.7.  Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, передається безпосередньо до відання Голови Громадської організації до прийняття Головою Громадської організації рішення щодо розподілу майна та коштів.

Стаття 12.

КОШТИ ТА МАЙНО ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1.  Громадська організації здійснює володіння, користування та розпорядження коштами та іншим майном, що знаходиться у її власності згідно з чинним законодавством України. 

12.2.  Для здійснення статутної діяльності Громадська організація отримує кошти та майно з наступних джерел:

12.2.1.  вступні, членські, цільові та інші внески членів;

12.2.2.  кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

12.2.3.  пасивні доходи в розумінні Податкового кодексу України;

12.2.4.  надходження від основної діяльності Громадської організації.

12.2.5.  дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги

12.2.6. цільових внесків від українських чи іноземних організацій для здійснення статутної діяльності організації

12.3. Розпорядження майном та коштами Громадської організації здійснюють у межах визначеної цим Статутом компетенції Голова Громадської Організації, відповідні органи Громадської організації, визначені Головою Громадської організації, а розпорядження майном та коштами відокремлених підрозділів  - Керівники відокремлених підрозділів.

12.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Громадської організації, несе Громадська організація. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Громадській організації у користування, несе сторона, визначена відповідним договором.

12.5. Громадська організації самостійно встановлює розмір та форму використання коштів. Щорічний бюджет Громадської організації розробляється Радою Громадської організації та затверджується Головою Громадської Організації.

12.6. Поточні витрати здійснюються Головою Громадської організації самостійно відповідно до затвердженого бюджету Громадської організації.

12.7. Доходи (прибутки) Громадської організації або їх частина не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів Громадської організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

12.8. Активи Громадської організації, в тому числі у разі її припинення, не можуть перерозподілятися серед засновників (учасників), членів Громадської організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб і повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

Стаття 13.

ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Громадська організація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України. Громадська організація подає у встановленому порядку фінансовим органам декларації про свої доходи та витрати.

13.2.  Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності  покладено на Голову та головного бухгалтера Громадської організації, керівників та бухгалтерів відокремлених підрозділів.

13.3.  Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

13.4. Річний звіт та баланс Громадської організації складаються у строки, визначені чинним законодавством України.

13.5. Посадові особи Громадської організації несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

Стаття 14. 

ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

14.1.   Члени громадської організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Громадської організації, Ради, Голови Громадської організації, Ревізійної комісії або Загальних зборів шляхом подання письмової скарги, а саме:

14.1.1. на дії, бездіяльність або рішення члена Громадської організації, Ради, Голови Громадської організації, Ревізійної комісії - скарга подається до Загальних зборів Громадської організації, які зобов'язані розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Громадської організації, який скаржиться, а також члена Громадської організації чи посадової особи відповідного керівного органу  дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується;

14.1.2.  скарга  на дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Громадського організації - до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

14.2. Скарга, яка потребує розгляду на позачергових Загальних зборах, є підставою для скликання таких Загальних зборів протягом шістдесяти днів з дня надходження такої скарги.

Стаття 15.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

15.1. Припинення діяльності Громадської організації може бути проведене шляхом її реорганізації або ліквідації у порядку, передбаченому чинним законодавством України і цим Статутом.

15.2. Реорганізація Громадської організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об`єднання такого самого статусу за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (трьох четвертих) членів, присутніх на Загальних зборах.

15.3. Ліквідація (саморозпуск) Громадської організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (трьох четвертих) членів, присутніх на Загальних зборах.

15.4. Ліквідація (примусовий розпуск) Громадської організації здійснюється за рішенням суду про заборону громадського об`єднання. 

15.5. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Громадської організації, за рішенням Загальних зборів призначається ліквідаційна комісія.

15.6. Ліквідаційна комісія встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше 2 (двох) місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

15.7. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з керівництва справами Громадської організації.

15.8. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно та розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальних зборів.

15.9. Активи Громадської організації, ліквідованої за рішенням Загальних зборів, спрямовується на цілі, передбачені п. 12.8. цього  Статуту.

15.10. Громадська організації вважається ліквідованою чи реорганізованою з моменту виключення її з державного реєстру.

Стаття 16. 

НАБРАННЯ СТАТУТОМ ЧИННОСТІ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

16.1.  Цей Статут набирає чинності з моменту державної реєстрації Громадської організації.

16.2.  Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів в порядку, передбаченому цим Статутом.

16.3. Громадська організація зобов'язана у п'ятиденний строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.