580

Договір оферти

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією ФОП Савуляк Миколи Романовича, далі «Виконавець», укласти Договір надання послуг дистанційним методом, тобто через веб-сайт, далі «Договір». Публічна оферта (пропозиція) розміщується на офіційному сайті Виконавця www.bc-club.org.ua, далі «Сайт».

1.2. Моментом повного і безумовного прийняття Замовника пропозиції Виконавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу послуг, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на сайті Виконавця.

ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають таке значення:

- «Послуга» - консультації, заходи, події.

- «Виконавець» - організація, яка реалізує послуги, представлені на сайті.

- «Покупець» - фізична особа, що уклала з Виконавцем Договір на умовах, викладених нижче.

- «Замовлення» - вибір окремих позицій з переліку послуг, зазначених Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов'язується надати Покупцю Послугу, а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Послугу на умовах даного Договору.

Цей Договір регулює купівлю-продаж послуг на сайті, в тому числі:

- добровільний вибір Покупцем послуг на сайті;

- самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті;

- оплата Покупцем замовлення, оформленого на сайті;

- обробка і доставка замовлення Покупцеві на умовах цього Договору.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-яку послугу, представлену на сайті Виконавця.

4.2. При відсутності послуги в наявності, Менеджер компанії зобов'язаний поставити Покупця до відома (по телефону або через електронну пошту).

4.3. При відсутності послуги Покупець має право замінити його послугу аналогічної моделі, відмовитися від даної послуги або анулювати замовлення.

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Оплата здійснюється як «передплата» на розрахунковий розрахунок в гривнях.

5.2. При ненадходженні коштів Виконавець залишає за собою право анулювати замовлення.

МІСЦЕ НАДАННЯ ПОСЛУГИ

6.1. Послуга надається дистанційно або у вказаному на сайті місці відповідно до поданих умов щодо кожної послуги окремо.

6.2. Разом із замовленням Покупцеві на його вимогу можуть надаватись документи згідно законодавства України.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

7.1. Виконавець має право:

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі порушення Покупцем умов цього договору.

7.2. Покупець зобов'язаний:

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору.

7.3. Покупець має право:

- оформити замовлення на сайті;

- оформити електронний договір;

- вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору в порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

8.2. Виконавець не несе відповідальності за:

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення;

- за затримку і перебої в наданні Послуг (обробки замовлення та наданні послуги), які відбуваються з причин, що знаходяться поза сферою його контролю;

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет;

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім особам.

8.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилася інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам моральності.

8.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами.

8.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

ІНШІ УМОВИ

9.1. Сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього договору за умови попередньої публікації його на сайті www.bc-club.org.ua.

9.2. Сайт створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.

9.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої оплати товару) Покупець надає Виконавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

9.4. Оплата Покупцем оформленого на сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти)

9.5. Фактичною датою електронного угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 11 Закону України «Про електронну комерцію».

9.6. Використання ресурсу сайту для попереднього перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним.

9.7. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Сайт використовує інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін.

ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПОСЛУГИ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

10.1. Повернення послуги на сайті проводиться згідно чинного законодавства України.

10.2. Повернення послуги на сайті проводиться за рахунок Покупця.

10.3. При поверненні Покупцем послуги належної якості, сайт повертає йому сплачену за послугу грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат сайті, пов'язаних з доставкою послуги Покупцеві.

 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію".

11.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів

11.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України.

РЕКВІЗИТИ

ФОП Савуляк Микола Романович

Код ЄДРПОУ: 3117408336

Р/р № UA213253210000026006053753820 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», м. Львів, МФО 325321

Форма оподаткування: платник єдиного податку 2 група. Не платник ПДВ.